129 Детска градина

В тази публикация можете да намерите докладите от заседанията на Обществения съвет: Годишен отчет на обществения съвет за 2017 Годишен отчет на обществения съвет за 2018 Годишен отчет на обществения съвет за 2019 Годишен отчет на обществения съвет за 2020

Отчетност 129 Детска градина

В тази публикация може да намерите приложени детайлните отчети по тримесечия, както и финалния сборен отчет за дейността на ДГ 129 “Приказен Свят” за 2020 година. Отчет на дейността на ДГ 129 “Приказен свят” за първо тримесечие. Отчет на дейността…

Това е един изключително полезен и много добре оформен документ, създаден така, че да бъде интересен и същевременно разбран от децата. Можете да разгледате, както и да свалите документа от тук. Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната…

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини: