За Нас

Проследяването, проверката и оценяването на работата в детската градина е комплексен процес, а неговите резултати са показатели за качеството и насочване на понататъшния ход в работата. Запознайте се подробно с нашия Възпитателно-Образователен Процес тук.

Непрекъснато усъвършенстване качеството на образователната среда, образователния процес, образователния продукт и услуга.

Усъвършенстване на интерактивното педагогическо пространство стимулиращо критическо мислене, креативност и мобилност за успешно овладяване на държавните образователни стандарти и развиващо потребности, интереси и нагласи за учене и обучение през целия живот.

Ефективно използване на реален и виртуален ресурс в личностно ориентира педагогически процес с подходите хуманно личностен и рефлексивен.

Оптимизиране на образователната инфраструктура за осигуряване равни възможности на всяко дете за висококвалифицирано обучение.

Рефлексия за програмната система (цялостна концепция за развитите на детската личност), като част от стратегията за развитие на предучилищната институция.

Утвърждаване на стратегии и модели на взаимодействие институция родителска общност.

Разпознаваемост на институцията с визия на конкурентоспособна институция в динамична среда.

От 2010/2011 г. се издава вестник „Приказен свят“, печатно издание на институцията.

Децата демонстрират постиженията си по двигателна култура ежегодно на Детската спортна олимпиада, учредена на 17 май 2013 г.

ПОСТИЖЕНИЯТА на децата са завидни – шах, гимнастика, математика, футбол, солово пеене, танци, приложни изкуства, балет, участвайки в състезания, изложби, концерти, турнири.

Образователната институция е получила и множество награди за принос за развитието на предучилищното образование от МОН, СО, ПРОСВЕТА и др.

За Нас

Предучилищна образователна институция с визия дигитална култура, електронно обучение.

В ИНСИТУЦИЯТА от 2010/2011 учебна година е ситуиран / внедрен модел за управление на качеството. Напълно реновирано е ФИЗИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО – функционално, мобилно, естетично, съобразено с нормативните изисквания за среда на обучение, възпитание и отглеждане  на деца от предучилищна възраст.

ИНТЕРАКТИВНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО в реална и виртуална среда (технологична инфраструктура – интерактивни дъски, лаптопи, таблети)  и педагогически екип с висок професионализъм,  компетентности и личностен интегритет/качества.

ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО е с изключителна зеленина, нови уреди за игра, обезопасени площадки с меки настилки, пространство за обучение по БДП, футболно игрище, тенис корт, баскетболна площадка, градински шах.

Осигурена е БЕЗОПАСНА СРЕДА с вътрешно и външно видеонаблюдение, контрол за достъп и физическа охрана.

Активности

С какво сме различни?

Еко възпитание

Проект "Гражданско образование" Екологосъобразна социализация на детската личност.

Български традиции

Обучение в Българските традиции и честване на различни празници.

Извънкласни занимания

Ръководството на детската градина организира ски училище през зимните месеци, а през лятото лагер на море.

Печатно издание

129 Детска градина има собствено печатно издание – от 2010/2011 година издаваме вестник „Приказен свят“.

Съвременна база

Една от първите предучилищни институции с технологична инфраструктура – интерактивни дъски, лаптопи, проектори и таблети.

Развитие на таланти

Предлагаме широк избор от допълнителни образователни дейности допринасящи за спортното, интелектуалното и артистичното развитие на децата.

Организация на учебния ден

11:00/предиобед и ОБЕД

  • 11:00-12:00 - Игри на открито и дейност по избор
  • 12:00-12:30 - Подготовка за обяд и обяд
  • 12:30-13:00 - Подготовка за сън
  • 13:00-15:00 - Сън /15.30ч.-Ігр./