Образователни направления

Български език и Литература

1-2

За предмета

Чрез   образователното   направление   се   извежда   на   преден   план комплексната реализация на речевото развитие на детето от предучилищна възраст.

Образователното  направление  има  за  цел  изграждане  на  нагласа  у детето   да   слуша   активно   художествено   произведение   и   да   изразява отношението си към него и към постъпките на героите в него. Съдържанието на  образователното  направление  е  структурирано  в  шест  образователни ядра: Свързана реч, Речник,  Граматически правилна реч, Звукова  култура, Възприемане на литературно произведение и Пресъздаване на литературно произведение.

Необходимо  е  да  се  осигурят  условия  за  стимулиране  на  детето  към активност  в  процеса  на  говорене  и  слушане,  като  то:  назовава  предмети, признаци,   действия  и  употребява  думите  в  контекста   на  изречението; разбира смисъла на думите, които употребява; конструира различни видове изречения   в   ежедневната   си   реч;   произнася   правилно   фонемите   в българския език; проявява култура на речево общуване.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Развиваме

Умствена дейност - 75%
Култура и Реч - 90%
Логика - 50%
Социални умения - 100%
Програма
понеделник 3А и 3Б група, ПГ 4А и 4Б
ВТОРНИК 1 група, 2 група, 3A група
СРЯДА 2 група, 3Б група, ПГ 4А и 4Б
ЧЕТВЪРТЪК ПГ 4Б
ПЕТЪК 2 група, 3А и 3Б група, ПГ 4А и 4Б

Математика

2-2

За предмета

Образователното съдържание по математика е съобразено с общата цел на предучилищното образование и с целите на обучението по математика в първи  клас.  Спецификата  на  образователното  направление  е  в  това,  че съдържанието му трябва да осигури формиране на елементарни представи за основни математически понятия, които се изучават по-късно в училище. От друга  страна,  математическото  обучение  стимулира  общата  познавателна дейност  и  развива  умствените  способности  на  детето,  които  са  основа  за интелектуалното му развитие. Обемът на съдържанието по образователното направление включва конкретни количествени, геометрични, пространствени и времеви представи и умения, систематизирани в пет образователни ядра: Количествени  отношения,  Измерване,  Пространствени  отношения,  Времеви отношения, Геометрични фигури и форми.

Основната   цел   на   математическата   подготовка   е   стимулиране   на детското развитие чрез насочване на познавателните интереси на детето към математическите характеристики на околния свят и тяхното диференциране чрез овладяване на обобщени способи при възприемането и оценяването им. Цели   се   стимулиране   на   интелектуалното   развитие   на   децата   чрез: изграждане  основите  на  логико-математическото  мислене,  развиване  на сензорни  способности  и  овладяване  на  сензорни  еталони,  обогатяване  на речника и свързаната реч.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Развиваме

Умствена дейност - 100%
Култура и Реч - 60%
Логика - 100%
Програма
понеделник -
вторник 3А и 3Б група, ПГ 4А и 4Б
сряда 1 група, ПГ 4А и 4Б
четвъртък 2 група, 3А и 3Б група, ПГ 4А и 4Б
петък -

Околен Свят

3-3

За предмета

Близката  за  детето  среда  е  естествената  основа  за  схващане  на  най- значимите норми на поведение, дейност и живот в света, които демонстрират природо-социалното    единство.    Чрез    образователното   направление   се реализира  педагогическо  взаимодействие,  насочено  към  социализиращите процеси  –  изграждане  на  адекватна  представа  за  окръжаващата  близка социална среда, придобиване на култура на поведение, социални умения за общуване  и  самостоятелна  детска  игрова  дейност  като  предпоставки  за готовността за училище.

Целите   на   направлението   са   свързани   с   разнообразни   начини   за успешно  свързване  с  другите.  Партнирането  на  учителя  е  изградено  върху емоционалните отношения с децата, предполагащо позитивното настроение и искрената  радост  от  съвместната  дейност.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Развиваме

Умствена дейност - 70%
Култура и Реч - 100%
Логика - 65%
Социални умения - 85%
Работа в екип - 60%
Програма
понеделник 1 група, 3Б група, ПГ 4А И 4Б
вторник 2 група, 3А група, ПГ 4А И 4Б
сряда -
четвъртък 3А и 3Б група
петък -

Изобразително изкуство

4-1

За предмета

Образователното направление „Изобразително изкуство” е насочено към разгръщане  на  разнообразни  изобразителни  дейности.  Много  по-системно детето се включва в познавателни, изобразителни и творчески дейности за подготовка  за  училище,  като  умения  за  решаване  на  индивидуални  и групови  задачи,  планиране  и  др.  Целенасочено  се  овладяват  графични умения и детайлизация при подготовка на ръката за писане. По-задълбочено е и запознаването с приложно-декоративно изкуство и скулптура.

Децата усъвършенстват уменията си да пресъздават обекти и явления от действителността  чрез  рисуване  и  оцветяване.  Започват  и  по-активното включване в дейности по художествено конструиране и моделиране. Акцент в образователното направление е развитието на творчеството и работата в екип. Чрез образователното направление се изграждат у детето представи, умения и отношения, свързани с изобразяване и пресъздаване на обекти и явления  от  заобикалящата  го  среда.   Развиват   се  както  общи,   така   и специфични възприятия и умения на децата, чрез които те изразяват своите идеи и преживявания в света на формите и цветовете около тях.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Развиваме

Умствена дейност - 90%
Култура и Реч - 85%
Логика - 50%
Социални умения - 70%
Работа в екип - 100%
Програма
понеделник 2 група, 3Б група, ПГ 4А и 4Б
вторник -
сряда 1 група, 2 група, 3А група
четвъртък -
петък 1 група, 3А и 3Б група, ПГ 4А и 4Б

Музика

5

За предмета

Образователното  направление  предпоставя  осъществяването  на  широк кръг  дейности,  в  основата  на  които  е  емоционалната  активност  на  децата. Тук    са    маркирани    и    проблемни    акценти    с    оглед    на    социалната, познавателната    и    музикално-артистичната    подготовка    на    децата    за постъпване   в   първи   клас.   С   оглед   на   това   направлението   залага   на заучаване    на    по-голям    брой    песни,    както    и    импровизиране    на инструментален съпровод на песен. Развитието и обогатяването на речта на децата  се  свързват  и  с  определяне  звучността  на  музика  с  използване  на няколко  понятия.  Отделено  е  внимание  на  връзката  с  българския  фолклор чрез  изпълнение  на  елементи  на  право  хоро,  ръченица  и  някои  народни обичаи. Усетът за темпо и динамика в музиката се основава на реагирането на  децата  при  звучаща  музика,  в  която  ясно  се  очертават  темпови  и динамични промени.

Чрез      съдържанието      по      образователни      ядра      Възприемане, Възпроизвеждане,  Музика  и  игра  и  Елементи  на  музикалната  изразност  се постига развитие на музикално-изпълнителски умения и умения за слушане на   музика,   насърчаване   на   спонтанната   детска   артистичност,   както   и стимулиране на интереса и желанието на децата да пеят, да слушат музика, да  й  се  радват  и  да  я  преживяват.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Развиваме

Умствена дейност - 75%
Култура и Реч - 100%
Работа в екип - 80%
Програма
понеделник -
вторник 1 група, 2 група, 3А и 3Б група, ПГ 4А и 4Б
сряда -
четвъртък 1 група, 2 група, 3А и 3Б група, ПГ 4А и 4Б
петък -

Физическа култура

6

За предмета

Целевата  ориентация  на  стандарта  по  образователното  направление  е комплексното    развитие    на    детето    от    предучилищна    възраст:    добро здравословно  състояние,  физическо  развитие  и  дееспособност;  потребност, познавателна  активност  и  емоционална  удовлетвореност  от  двигателната дейност;  игрови  и  комуникативни  умения  в  игровата  двигателна  дейност. Дейностите  по  образователното  направление  са  подчинени  на  целта  за осигуряване  на  щастливо  детство  на  всяко  дете,  както  и  за  изграждане  на мотивация и увереност в собствените му възможности.

Очакваните   резултати   за   това   направление   са:   съответстващо   на възрастта ниво на двигателните способности и функционалните възможности на организма; умения за комбиниране на приложните движения и елементи от спортно-подготвителни игри в разнообразни условия; познания за спортове, спортни  съоръжения,  пособия  и  екипировка;  положително  отношение  към двигателната  активност,  здравословния  начин  на  живот,  спорта  и  туризма, като фактори за обществен, фамилен и индивидуален просперитет.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Развиваме

Култура и Реч - 65%
Социални умения - 75%
Работа в екип - 100%
Програма
понеделник 1 група, 2 група, 3А и 3Б група, ПГ 4А и 4Б
вторник 1 група
Сряда 2 група, 3А и 3Б група, ПГ 4А и 4Б
четвъртък 1 група, 2 група
петък 3А и 3Б група, ПГ 4А и 4Б

Конструиране и технологии

7

За предмета

Образователното  направление  „Конструиране  и  технологии”  включва както   редица   манипулативни   и   практически   умения,   така   и   важни познавателни умения в подготовката на детето за училище. Например работа със схематични изображения, разбиране, решаване на проблеми, работа по малки  проекти,  пренос  на  знания  и  др.  Дейностите  по  образователното направление са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности.

Обособена  е  и  работата  по  първоначално  запознаване  с  техниката  – инструменти,  машини,  които  децата  срещат  и  използват  като  модели  и играчки на транспортна и строителна техника и домашни уреди. Децата са насочени  да  разбират  ролята  им  в  живота  на  хората  и  някои  правила  за безопасност.    Препоръчва    се    по-голям    дял    на    самостоятелността    в конструктивно-техническата дейност, както и работата по собствен замисъл, вкл.  подбиране  и  комбиниране  на  подходящи  и  разнообразни  материали  и инструменти.

Предложени са възможности за началното развитие на инициативността и предприемчивостта и дигиталната компетентност, като се формират умения за работа в екип, планиране, представяне и осъществяване на идеи и малки проекти. Създават се условия за първоначално запознаване с възможностите на информационните и комуникационните технологии.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Развиваме

Умствена дейност - 100%
Култура и Реч - 85%
Логика - 95%
Социални умения - 80%
Работа в екип - 95%
Програма
понеделник -
вторник 3Б група, ПГ 4А и 4Б
сряда 3А и 3Б група, ПГ 4Б
четвъртък 1 група, 3А група, ПГ 4А
петък 2 група
  • Концептуалното мислене,  рефлексията за промяна на съществуващото статукво в системата за предучилищното образование са мотив за апробиране на модел за интеракция, свързан с трансформационния мениджмънт – интегративен подход за постигане управлението на качеството.

    Д-р Бойка Софийска