Отчетност 129 Детска градина

В тази публикация може да намерите приложени детайлните отчети по тримесечия, както и финалния сборен отчет за дейността на ДГ 129 “Приказен Свят” за 2019г. Отчет на дейността на ДГ 129 “Приказен свят” за първо тримесечие. Отчет на дейността на…